Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser for Team-Nord Aps

Senest revideret 25. januar 2021. 

 1. Formål og definitioner
  • Dette dokument beskriver de generelle vilkår for Team-Nord ApS (herefter kaldet Team Nord) udarbejdelse og indgåelse af tilbud og aftaler. Vilkårene er gældende for enhver ydelse, der leveres af Team Nord til Kunden. Betingelserne finder anvendelse med mindre de specifikt er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne.
 2. Ordrer
  • Team Nord bekræfter Kundens ordre via et skriftligt tilbud. En ordre er først bindende for Team Nord og Kunden, når tilbuddet er bekræftet via mail af både Team Nord og Kunden. Når tilbuddet er bekræftet, betragtes det som en bindende kontrakt.
  • Ønsker en af Parterne at ændre en ordre, og kan Parterne opnå enighed om vilkårene herfor, indgår Parterne et tillæg til kontrakten. Et tillæg til en ordre er bindende for både Team Nord og Kunden, når det er bekræftet skriftligt af Team Nord alene.
  • En person fra Kunden, der er bemyndiget til at tegne virksomheden, udpeger for Team Nord en ansvarlig person, der til enhver tid og i enhver henseende kan disponere med bindende virkning for Kunden overfor Team Nord, herunder til at afgive ordrer samt til at ændre eller opsige allerede indgåede aftaler.
 3. Priser og betalingsbetingelser
  • Prisen for ordren forhandles mellem parterne og fastlægges i tilbuddet sammen med forhold vedrørende afregning.
  • Opgaver der honoreres efter fast pris, faktureres ved opgavens afslutning, med mindre der i tilbuddet er beskrevet særlige betalingsbetingelser.
  • Team Nord’s betalingsbetingelser er 7 dage netto fra ydelsens afslutning, hvor ikke andet er beskrevet i ordrebekræftelsen/faktura. Ved forsinket betaling er Team Nord, uden afgivelse af påkrav, berettiget til morarente svarende til 1,25 % pr. påbegyndt måned, i perioden fra forfaldsdatoen til betaling sker.
 4. Leveringstid og leveringsforpligtelser
  • Såfremt Kunden ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til aftalen, eller Team Nord på anden måde hindres i opfyldelsen af Team Nord’s forpligtelser som følge af årsager, der kan tillægges Kunden, er Team Nord berettiget til, at fordre betaling fra Kunden efter følgende retningslinjer:
   • Ved aflysning eller flytning af indgåede aftaler mere end 4 uger før aftalte datoer, kan aftalen ændres uden yderligere omkostninger for kunden (se dog pkt. 4.2).
   • Ved aflysning eller flytning af indgåede aftaler mellem én og 4 uger før aftalte datoer, betales en kompensation til Team Nord på 50 % af ordrens samlede beløb.
   • Ved aflysning eller flytning af indgåede aftaler senere end én uge før aftalte datoer betales 100 % af ordrens samlede beløb.
  • For pkt. 4.1.1. til 4.1.2. gælder at Team Nord som minimum skal have dækket de allerede afholdte udgifter til ordren samt forpligtigelser som Team Nord har overfor tredjemand i forbindelse med ordren, herunder bindende aftaler med eventuelle eksterne konsulenter.
  • Team Nord har almindeligt produktansvar i henhold til den til enhver tid gældende ufravigelige lovgivning herom. Herudover påtager Team Nord sig intet produktansvar. Team Nord er kun ansvarlig for kvaliteten af en leverance for så vidt der er opstillet utvetydige og målelige mål omkring leverancens kvalitet, således at denne kan fortolkes objektivt.
 5. Ansvarsbegrænsning
  • Team Nord fraskriver sig ethvert ansvar for tab og skader, der måtte opstå i forbindelse med, at Team Nord stiller konsulenter eller instruktører til rådighed til opgaver, hvor den overordnede ledelse af opgavens udførelse styres af Kunden eller tredjemand. Team Nord ansvarsfraskrivelse gælder tab og skader, der måtte opstå ved såvel uagtsomhed, grov uagtsomhed som forsæt. Kunden stilles således, som om konsulenterne var ansat af Kunden.
  • Team Nord fraskriver sig ansvaret for følgeskader og andet indirekte tab, uanset om forholdet er omfattet af pkt. 5.1, eller om der er tale om et forhold, Team Nord bærer ansvaret for.
 6. Force majeure
  • Ingen af Parterne ifalder ansvar overfor den anden Part for forhold, der er resultatet af omstændigheder, som den pågældende Part ikke er herre over, og som ikke burde have været taget i betragtning, da den berørte ordre blev indgået, og ej heller på anden måde burde have været overvejet eller overvundet af denne Part.
  • Force majeure kan kun påberåbes, hvis den pågældende Part giver den anden Part skriftlig meddelelse derom senest 5 (fem) arbejdsdage, efter force majeure-situationen kom eller burde være kommet til den pågældende Parts kundskab.
  • Ovenstående forhold er også gældende i forhold til Team Nord’s underleverandører.
 7. Fortrolighed
  • Parterne har fuldstændig tavshedspligt med hensyn til oplysninger af fortrolig karakter, der gives af den anden Part eller i øvrigt erfares om den anden Part, samt med hensyn til indholdet af vilkårene med bilag og enhver aftale, der i øvrigt indgås mellem Parterne. Team Nord er dog berettiget til at videregive fortrolige oplysninger til eksterne konsulenter som Team Nord hyrer i forbindelse med opgavens løsning, hvis det er relevant for opgavens løsning. Det er Kundens ansvar, at meddele Team Nord hvis der er specifikke oplysninger Team Nord ikke må videregive til eksterne konsulenter.
  • Parterne forpligter sig til ikke at offentliggøre eller bekendtgøre deres kontraktforhold uden den anden Parts forudgående samtykke. Uanset ovenstående er det dog tilladt for Team Nord at optage Kunden på sin referenceliste.
 8. Overdragelse og underleverandører
  • Kunden kan alene med Team Nord’s forudgående skriftlige samtykke overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til indgåede ordrer til tredjemand.
  • Team Nord kan uden Kundens samtykke overdrage Team Nord’s rettigheder – men ikke pligter – i henhold til indgåede ordrer til tredjemand. Team Nord er berettiget til uden Kundens samtykke helt eller delvist at lade opfyldelsen af Team Nord’s forpligtelser ske ved anvendelse af underleverandører. Team Nord’s overdragelse af rettigheder eller anvendelse af underleverandører fritager ikke Team Nord for pligten til at opfylde indgåede ordrer overfor Kunden.
 9. Lovvalg og værneting
  • Enhver ordre, der indgås mellem Parterne, og eventuelle tvister mellem Parterne, herunder vedrørende krav udenfor kontraktforhold, er undergivet dansk ret. Dersom en tvist måtte opstå i forbindelse med en eller flere ordrer eller vedrørende krav udenfor kontraktforhold, skal tvisten afgøres med Retten i Viborg som rette værneting.
  • Team Nord skal dog til enhver tid være berettiget til at kræve en tvist endeligt afgjort ved voldgift efter “Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut (Copenhagen Arbitration)”. I så fald udpeger hver Part en voldgiftsmand, mens voldgiftsrettens formand udnævnes af Instituttet. Såfremt en Part ikke inden 30 dage efter at have indgivet eller modtaget underretning om begæring om voldgift har udpeget en voldgiftsmand, udpeges også denne af Instituttet i overensstemmelse med ovennævnte regler.

 

Download Salgs- og Leveringsbetingelser som PDF hér.